DUCHOVNÍ KAPITÁL

Duchovní kapitál je nejcennější jmění na světě a jeho cena je posuzována podle úrovně důstojného postavení občana ve společnosti.

KAPITOLA 1

 1. Důstojným postavením člověka ve společnosti se rozumí: jít druhým příkladem v rámci naplňování a prosazování lidských a morálních hodnot v osobním, profesním a veřejném životě.
 2. Morálními hodnotami se rozumí:
 1. Statečnost - symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
 2. Poctivost - symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
 3. Spolehlivost - symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
 4. Spravedlnost - symbol rovnosti, oprávnění a nápravy

KAPITOLA 2

Struktura duchovního kapitálu je tvořena širokým portfoliem lidských, morálních a duchovních hodnot člověka, společnosti a státu, mezi něž patří:

 1. důvěra, sebedůvěra
 2. morální integrita (naplňování a prosazování morálních hodnot v osobním, profesním a ve veřejném životě)
 3. sociální integrita (schopnost navazování a prohlubování dobrých mezilidských vztahů v osobním, profesním a ve veřejném životě)
 4. duchovní integrita (naplňování a prosazování sebekázně, řádu a vnitřní disciplíny,  úcta k morálním a duchovním hodnotám)
 5. zdravotní integrita (harmonický stav tělesné, duševní a sociální integrity člověka, společnosti i státu)
 6. sociální kmen (dobré a špatné charakterové vlastnosti člověka)
 7. řádná výchova 
 8. sociální statut (postavení člověka ve společnosti, autorita kterou reprezentují schopnosti, dovednosti člověka)
 9. zasloužená autorita v osobním, profesním a veřejném životě (kterou reprezentují schopnosti člověka) 
 10. zkušenost, moudrost, vyspělost, 
 11. lidské hodnoty jako součást  osobního, profesního či veřejného života
 12. pozitivní i negativní zážitky či prožitky, emoce, vzpomínky, nostalgie aj.
 13. pravda – coby lidská hodnota

KAPITOLA 3

 1. Nejcennější obchodovatelnou komoditou na světě je duchovní kapitál, který však nelze získat jinak (nelze jej koupit), než že se k němu člověk musí poctivým úsilím nejprve dopracovat a teprve pak přemýšlet o jeho výhodném zpeněžení, ať už v osobním, profesním či veřejném životě.
 2. Hodnota finančního kapitálu (finanční jmění člověka, společnosti či státu) nebude nikdy větší než hodnota duchovního kapitálu.
 3. Skutečné bohatství člověka, společnosti a státu lze poměřovat pouze velikostí duchovního kapitálu (nikoliv finančního kapitálu), neboť úroveň kvality života se posuzuje podle důstojného postavení člověka ve společnosti, čímž se rozumí: jít druhým příkladem v rámci naplňování a prosazování lidských a morálních hodnot v osobním, profesním a veřejném životě, jimiž jsou:
  1. Statečnost - symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
  2. Poctivost - symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
  3. Spolehlivost - symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
  4. Spravedlnost - symbol rovnosti, oprávnění a nápravy

KAPITOLA 4

Člověk, který se svojí usilovnou a poctivou prací dopracoval až k duchovnímu kapitálu, je veřejností obecně vnímán a uctíván jako:

 1. Hrdina - idol, velikán a nositel nejvyššího ocenění, jakým je „CTNOST“.
  1. Hrdina je člověk, který se dobrovolně obětuje v osobním, profesním či veřejném životě, aby zachránil život či zdraví jinému člověku, ale i živé bytosti bez ohledu na hrozby, rizika nebo tragické důsledky, které ze záchranné činnosti mohou plynout.
  2. Hrdina je člověk, který se dobrovolně obětuje v osobním, profesním i veřejném životě, aby pomáhal druhým bez ohledu na hrozby, rizika nebo tragické důsledky, které z této pomoci mohou plynout.
 2. Autorita - člověk moudrý, zkušený a vyzrálý, pro společnost i stát užitečný a prospěšný, který ve svém osobním, profesním a veřejném životě jde ostatním lidem příkladem v rámci naplňování a prosazování lidských a morálních hodnot, jimiž jsou:
  1. Statečnost - symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
  2. Poctivost - symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
  3. Spolehlivost - symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
  4. Spravedlnost - symbol rovnosti, oprávnění a nápravy
 3. Osobnost - člověk poctivý, čestný, oblíbený, velmi schopný, užitečný a prospěšný, který ve svém osobním, profesním a veřejném životě jde ostatním lidem příkladem v rámci naplňování a prosazování lidských a morálních hodnot, jimiž jsou:
  1. Statečnost - symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
  2. Poctivost - symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
  3. Spolehlivost - symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
  4. Spravedlnost - symbol rovnosti, oprávnění a nápravy

KAPITOLA 5

Člověk s nízkým nebo s nulovým duchovním kapitálem je veřejností vnímán a hodnocen jako:

 1. Amorální (bezcharakterní) - člověk neupřímný, nečestný, prolhaný, nepoctivý, ničema, zloděj, podvodník, manipulátor, záludný, zákeřný, podrazák, zrádce, udavač, zbabělec, křivák aj.
 2. Bezvýznamný (neuznaný) - člověk, který nemá úctu k lidským a morálním hodnotám, neschopný, líný, pohodlný, nespolehlivý, bezohledný, vyčuraný, nesvědomitý, populista, neupřímný, nesnaživý, lhostejný, netolerantní, zlomyslný, závistivý aj. (avšak nikoliv nečestný)

KAPITOLA 6

Úmysl či snaha koupit si duchovní kapitál, respektive kupovat si důvěru od lidí je považovávána za morální zločin a podvod.

KAPITOLA 7

Cesta k získání duchovního kapitálu je velmi obtížná, bolestivá, fyzický a psychicky vyčerpávající, ale chce-li člověk opravdu vést důstojný život a být uznán, uctíván a respektován, ať už jakohrdina, autorita či osobnost, pak nemá jinou volbu než vynaložit veškeré úsilí, jejímž prostřednictvím by se postupně dopracoval k zisku duchovního kapitálu.

KAPITOLA 8

Sebedůvěra je schopnost prosadit se v osobním, profesním a veřejném životě.

KAPITOLA 9

Sebedůvěra má zásadní vliv na naplňování a uplatňování lidských (osobních) hodnot v osobním, profesním a veřejném životě, které je nutné utvářet prostřednictvím:

 1. morální integrity
 2. sociální integrity
 3. duchovní integrity
 4. zdravotní integrity
 5. sociálního kmene
 6. řádné výchovy
 7. sociálního statusu
 1. autority v osobním, profesním a veřejném životě
 2. schopnosti, dovednosti, zdatnost, zkušenosti, zručnosti
 3. pravdy coby lidské hodnoty

KAPITOLA 10

Morální integritou se rozumí naplňování a prosazování morálních hodnot v osobním, profesním a veřejném životě, jimiž jsou:

 1. Statečnost - symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
 2. Poctivost - symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
 3. Spolehlivost - symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
 4. Spravedlnost - symbol rovnosti, oprávnění a nápravy

KAPITOLA 11

Sociální integritou se rozumí všestranné navazování a prohlubování mezilidských a mezinárodních vztahů, v rámci:

 1. osobního života
 2. profesního života
 3. veřejného života

KAPITOLA 12

Duchovní integritou se rozumí všestranná úcta a příslušnost k lidským (osobním) hodnotám, jejichž kmenovou strukturu vždy tvoří morální a sociální integrita, která je budována na čtyřech základních symbolech, jimiž jsou:

 1. Statečnost - symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
 2. Poctivost - symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
 3. Spolehlivost - symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
 4. Spravedlnost - symbol rovnosti, oprávnění a nápravy

KAPITOLA 13

Zdravotní integrita je definována jako:

„Zdraví je harmonický stav tělesné, duševní a sociální integrity člověka“ dělící se na:

 1. Tělesnou integritu, kterou se rozumí:
  1. Celkový (dobrý) fyzický stav člověka i celé společnosti
 2. Duševní integritu, kterou se rozumí:
  1. Celkový (dobrý) psychický stav člověka
  2. Rozvoj intimní integrity člověka, společnosti a státu (založený na hluboké důvěře)
  3. Rozvoj duchovní integrity člověka i celé společnosti (sebedůvěra, sebekázeň, disciplína)
  4. Rozvoj sociální integrity člověka i celé společnosti (schopnost navazovat a prohlubovat mezilidské či mezinárodní vztahy) Sociální integritou se rozumí:
 3. Sociální status člověka (postavení člověka ve společnosti)
  1. Sociální identita člověka (sociální původ, sociální prostředí, ve kterém lidé žijí a pracují, sociální, právní a náboženská kultura státu)
  2. Sociální kmen člověka (dobré i špatné charakterové vlastnosti člověka)
  3. Sociální intimita (rozvoj intimní integrity, emoce, harmonie, důvěra, atmosféra, čas aj.)

POZOR !!!

Vznikne-li mezi těmito třemi integračními procesy, jimiž jsou tělesná, duševní a sociální integrita (sociální status), sebemenší nerovnováha, pak ve většině případů dochází:

 1. k ohrožení na životě, duševního a tělesného zdraví, včetně morální a sociální integrity člověka, společnosti a státu
 2. k ohrožení ochrany a bezpečnosti státu a jeho obyvatel

Amorální chování má v rámci osobního, profesního a veřejného života, hluboce negativní dopad na tělesnou, duševní a sociální integritu občana, společnosti a státu a v důsledku toho dochází:

 1. k ohrožení na životě, duševního a tělesného zdraví, včetně morální a sociální integrity člověka, společnosti a státu
 2. k ohrožení ochrany a bezpečnosti státu a jeho obyvatel

KAPITOLA 14

Sociální kmen je souhrn všech dobrých i špatných charakterových vlastnosti člověka, společnosti a státu dělící se na:

 1. Hrdina - idol, velikán a nositel nejvyššího ocenění, jakým je „CTNOST“.
  1. Hrdina je člověk, který se dobrovolně obětuje v osobním, profesním či veřejném životě, aby zachránil život či zdraví jinému člověku, ale i živé bytosti, bez ohledu na hrozby, rizika, nebo tragické důsledky, které ze záchranné činnosti, mohou plynout.
  2. Hrdina je člověk, který se dobrovolně obětuje v osobním, profesním i veřejném životě, aby pomáhal druhým, bez ohledu na hrozby, rizika nebo tragické důsledky, které z této pomoci mohou plynout.
 2. Autorita - člověk moudrý, zkušený a vyzrálý, pro společnost i stát užitečný a prospěšný, který ve svém osobním, profesním a veřejném životě jde ostatním lidem příkladem v rámci naplňování a prosazování lidských a morálních hodnot, jimiž jsou:
  1. Statečnost - symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
  2. Poctivost - symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
  3. Spolehlivost - symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
  4. Spravedlnost - symbol rovnosti, oprávnění a nápravy
 3. Osobnost - člověk poctivý, čestný, oblíbený, velmi schopný, užitečný a prospěšný, který ve svém osobním, profesním a veřejném životě jde ostatním lidem příkladem v rámci naplňování a prosazování lidských a morálních hodnot, jimiž jsou:
  1. Statečnost - symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
  2. Poctivost - symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
  3. Spolehlivost - symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
  4. Spravedlnost - symbol rovnosti, oprávnění a nápravy
 4. Amorální (bezcharakterní) - člověk neupřímný, nečestný, prolhaný, nepoctivý, ničema, zloděj, podvodník, manipulátor, záludný, zákeřný, podrazák, zrádce, udavač, zbabělec, křivák aj.
 5. Bezvýznamný (neuznávaný) - člověk, který nemá úctu k lidským a morálním hodnotám, neschopný, líný, pohodlný, nespolehlivý, bezohledný, vyčuraný, nesvědomitý, populista, neupřímný, nesnaživý, lhostejný, netolerantní, zlomyslný, závistivý aj.

KAPITOLA 15

 1. Řádná výchova je cesta k nejvyššímu stupni vzdělání, vyspělosti a moudrosti člověka, společnosti a státu.
 2. Řádná výchova je o vzdělávacím programu, jak jít druhým příkladem v rámci naplňování a prosazování lidských a morálních hodnot v osobním, profesním a veřejném životě.

KAPITOLA 16

Sociální status je kriterium pro porovnávání postavení člověka ve společnosti, nejlépe prostřednictvím hodnocení:

 1. Hrdina - idol, velikán a nositel nejvyššího ocenění, jakým je „CTNOST“.
  1. Hrdina je člověk, který se dobrovolně obětuje v osobním, profesním či veřejném životě, aby zachránil život či zdraví jinému člověku, ale i živé bytosti bez ohledu na hrozby, rizika nebo tragické důsledky, které ze záchranné činnosti mohou plynout.
  2. Hrdina je člověk, který se dobrovolně obětuje v osobním, profesním i veřejném životě, aby pomáhal druhým bez ohledu na hrozby, rizika nebo tragické důsledky, které z této pomoci mohou plynout.
 2. Autorita - člověk moudrý, zkušený a vyzrálý, pro společnost i stát užitečný a prospěšný, který ve svém osobním, profesním a veřejném životě jde ostatním lidem příkladem v rámci naplňování a prosazování lidských a morálních hodnot, jimiž jsou:
  1. Statečnost - symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
  2. Poctivost - symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
  3. Spolehlivost - symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
  4. Spravedlnost - symbol rovnosti, oprávnění a nápravy
 3. Osobnost - člověk poctivý, čestný, oblíbený, velmi schopný, užitečný a prospěšný, který ve svém osobním, profesním a veřejném životě jde ostatním lidem příkladem v rámci naplňování a prosazování lidských a morálních hodnot, jimiž jsou:
  1. Statečnost - symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
  2. Poctivost - symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
  3. Spolehlivost - symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
  4. Spravedlnost - symbol rovnosti, oprávnění a nápravy
 4. Amorální (bezcharakterní) - člověk neupřímný, nečestný, prolhaný, nepoctivý, ničema, zloděj, podvodník, manipulátor, záludný, zákeřný, podrazák, zrádce, udavač, zbabělec, křivák aj.
 5. Bezvýznamný (neuznávaný) - člověk, který nemá úctu k lidským a morálním hodnotám, neschopný, líný, pohodlný, nespolehlivý, bezohledný, vyčuraný, nesvědomitý, populista, neupřímný, nesnaživý, lhostejný, netolerantní, zlomyslný, závistivý aj. (avšak nikoliv nečestný)

KAPITOLA 17

 1. Autorita je nejvyšší uznání a titul pro člověkamoudrého, zkušeného, vyzrálého, statečného, poctivého, spolehlivého, schopného, čestného, spravedlivého a svědomitého, který naplňuje lidské a morální hodnoty v rámci osobního, profesního či veřejného života.

KAPITOLA 18

 1. Sociální harmonie je dosažení či dovršení nejvyšší spokojenosti člověka, (v jeho osobním, profesním i veřejném životě) celé společnosti i státu.
 2. Dosáhnout nejvyšší spokojenosti (sociální harmonie) je možné pouze prostřednictvím naplňovaní a prosazování lidských a morálních hodnot v osobním, profesním a veřejném životě, jimiž jsou:
 1. Statečnost - symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
 2. Poctivost - symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
 3. Spolehlivost - symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
 4. Spravedlnost - symbol rovnosti, oprávnění a nápravy

KAPITOLA 19

 1. Duchovní kapitál je budován na pravdě a pravda je symbolem lidských a morálních hodnot, jejichž kmenovou strukturu vždy tvoří morální, sociální a duchovní integrita občana, společnosti a státu.
 2. Pravdu ctí jen takoví lidé, kteří mají hlubokou úctu k lidským a morálním hodnotám, jejichž kmenovou strukturu vždy tvoří:
 1. Statečnost - symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
 2. Poctivost - symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
 3. Spolehlivost - symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
 4. Spravedlnost - symbol rovnosti, oprávnění a nápravy

KAPITOLA 20

Duchovní kapitál jakožto nejcennější jmění na světě je v rámci osobního, profesního a veřejného života nenahraditelným sociálním, ekonomickým a duchovním bohatstvím nejen pro každého člověka, ale i pro celou společnost a stát.

Strom života